Promocje
CHODNIK DYWANOWY AQUARELLE HEAT SET 120cm GRANATOWY
CHODNIK DYWANOWY AQUARELLE HEAT SET 120cm GRANATOWY
80,00 zł 73,00 zł
1m
DYWAN SHAGGY FATIMA 180x270 BEŻ-BRĄZ PASY !!!
DYWAN SHAGGY FATIMA 180x270 BEŻ-BRĄZ PASY !!!
375,00 zł 335,00 zł
szt.
Dywan VILLA 140x190 BRĄZ ROŚLINA NOWOCZESNY!!!
Dywan VILLA 140x190 BRĄZ ROŚLINA NOWOCZESNY!!!
169,00 zł 145,00 zł
szt.
DYWAN AGNELLA ECO LUKAS 133x190 KARDAMON JAKOŚĆ !!!
DYWAN AGNELLA ECO LUKAS 133x190 KARDAMON JAKOŚĆ !!!
200,00 zł 175,00 zł
szt.
Dywan TOPS 200x290 FIOLET AKRYL + SILK PUSZYSTY !
Dywan TOPS 200x290 FIOLET AKRYL + SILK PUSZYSTY !
875,00 zł 820,00 zł
szt.
Dywan SHAGGY TOPS CORDOBA 140x200 ZIELONY !!!
Dywan SHAGGY TOPS CORDOBA 140x200 ZIELONY !!!
450,00 zł 425,00 zł
szt.
DYWAN SHAGGY TOPS WISKOZA+AKRYL 120x170 POMARAŃCZ HIT!!!
DYWAN SHAGGY TOPS WISKOZA+AKRYL 120x170 POMARAŃCZ HIT!!!
335,00 zł 305,00 zł
szt.
DYWAN DZIECIĘCY BAMBINO 133x190 ZIELEŃ TANIO !
DYWAN DZIECIĘCY BAMBINO 133x190 ZIELEŃ TANIO !
195,00 zł 155,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DYWANIK24.PL

Niniejszy Regulamin przygotowany został w trosce o najwyższe standardy obsługi oraz bezpieczeństwo prawne Klientów sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dywanik24.pl.

Podstawy prawne Regulaminu:

 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
 2. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.
 4. WARUNKI DOSTAWY.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. INFORMACJE OGÓLNE.
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.dywanik24.pl prowadzony jest przez Waldemara Bukryja, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „DYWANIK” - Waldemar Bukryj, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; posiadającego adres głównego wykonywania działalności: Sól 154, 23-400 Biłgoraj; adres poczty elektronicznej: info@phudywanik.pl;  nr. tel./fax. 84 686 65 78, 604 309 916; nr NIP: 918 101 19 56; nr REGON: 950235963; adres do korespondencji, w tym do składania reklamacji: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj.
  2. Definicje:
   • Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Klient - [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Konto - usługa elektroniczna, zbiór w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są przekazane przez Klienta dane oraz informacje na temat zamówień Klienta złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
   • Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem: http//www.dywanik24.pl.
   • Sprzedawca Waldemar Bukryj, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „DYWANIK” - Waldemar Bukryj, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; posiadającą adres głównego wykonywania działalności: Sól 154, 23-400 Biłgoraj; adres poczty elektronicznej: info@phudywanik.pl; nr tel./fax. 84 686 65 78, 604 309 916; nr NIP: 918 101 19 56; nr REGON: 950235963; adres do korespondencji, w tym składania reklamacji: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj.
   • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
   • Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wszystkie umowy realizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane w języku polskim.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] dostęp do poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące Usługi Elektroniczne:
   1. formularz zamówienia – nieodpłatna usługa elektroniczna, która ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta;
   2. prowadzenie konta Klienta – nieodpłatna usługa elektroniczna dostępna po wypełnieniu formularza rejestracji, w którym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również nazwę firmy i NIP. Usługa świadczona jest przez czas nieznaczony i umożliwia Klientowi korzystanie z następujących przywilejów: [1] podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, [2] brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, [3] możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych. Klient, który dokonał rejestracji może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądać usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phudywanik.pl lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia konta Klienta w ciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia żądania;
   3. formularz zapytania „zapytaj o produkt” – nieodpłatna usługa elektroniczna polegająca na wysłaniu do Sprzedawcy zapytania za pomocą formularza umieszczonego w karcie Produktu. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i opiera się na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy;
   4. formularz polecenia „poleć znajomemu” – nieodpłatna usługa elektroniczna polegająca na wysłaniu przez Klienta wiadomości do swojego znajomego za pomocą formularza dostępnego w karcie Produktu. Klient poleca konkretny Produkt wpisując w formularz własny adres e-mail oraz adres e-mail znajomego. Klient nie może wykorzystywać niniejszej usługi w innym celu niż polecenie danego Produktu i nie otrzymuje żadnych korzyści z tytułu polecenia. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i opiera się na zaprzestaniu przez Klienta wysyłania poleceń Produktu do znajomych;
   5. formularz opinii „dodaj opinię” – nieodpłatna usługa elektroniczna polegająca na możliwości umieszczania przez Klientów w karcie Produktu opinii o wybranym Produkcie. W formularzu dodawania opinii o Produkcie Klient umieszcza swoje imię i nazwisko oraz treść opinii w formie subiektywnej wypowiedzi. Rezygnacja z usługi „dodaj opinię” dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez Klienta zamieszczania opinii w kartach Produktów.
  6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz wszystkie inne reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyjątkiem postępowania reklamacyjnego dotyczącego Produktu, opisanego w pkt 5. Regulaminu) Klient może składać na przykład:
   1. pisemnie na adres: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phudywanik.pl.
  7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  8. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazanie jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym przez Klienta, a w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także w sytuacji postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub będący uciążliwym dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części Produktów oferowanych w Sklepie.
 2. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
  1. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności takie jak ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym dotyczącą zamawianych Produktów:
   1. za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez wykorzystaniu formularza zamówienia lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
   2. za pośrednictwem telefonu w dniach i godzinach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego.
  4. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a w przypadku wypadku Klientów niebędących konsumentami podanie nazwy firmy oraz numeru NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „Zamawiam i płacę”.
  5. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnioną o treść Regulaminu. Z tą chwilą uważa się Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za zawartą.
  6. W trakcie składania Zamówienia Klient może otrzymać komunikat informujący o konieczności nawiązania kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej ze Sprzedawcą. Komunikat generowany jest w związku z brakiem możliwości automatycznego naliczenia kosztów dostawy i konieczności indywidualnego ustalenia ich ze Sprzedawcą. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu kontaktu, dalsza realizacja Zamówienia dokonywana jest zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.7. – 2.8. poniżej w przypadku kontaktu telefonicznego lub zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.9. – 2.10. w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Brak kontaktu Klienta ze Sprzedawcą oznacza rezygnację z Zamówienia i skutkuje brakiem zawarcia Umowy Sprzedaży Klienta ze Sprzedawcą.
  7. W przypadku Zamówienia realizowanego drogą telefoniczną, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Podczas przyjmowania zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości zamówienia, w tym także o wielkości kosztów Dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Jeżeli obie strony zaakceptują warunki zawieranej umowy, Klient określa adres pod który Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta.
  8. Po przyjęciu zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła, za pomocą Trwałego Nośnika, informację (na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny), która zawiera potwierdzenie uzgodnionych warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: Produkt, który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, koszt dostawy, całkowitą wartość zamówienia, link do Regulaminu w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest wiadomość e-mail lub Regulamin w wersji papierowej w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest tradycyjna forma papierowa. Z tą chwilą uważa się Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za zawartą.
  9. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient przesyła wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy udostępniony na stronie Sklepu Internetowego. Klient w przesyłanej wiadomości określa: określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wybraną formę płatności oraz podaje swoje dane teleadresowe.
  10. Sprzedawca, po otrzymaniu od Klienta wiadomości o której mowa w pkt. 2.8., przesyła Klientowi zwrotną wiadomość e-mail, w która zawiera: wybrany przez Klienta Produkt, ilość zamawianego Produktu, możliwe sposoby płatności, koszty dostawy oraz całkowitą wartość zamówienia, a także informację o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient rezygnuje z zamówienia lub akceptuje warunki zamówienia lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do Sprzedawcy. W przypadku rezygnacji z zamówienia nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, natomiast w przypadku otrzymania akceptacji Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnioną o treść Regulaminu. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za zawartą.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży dokonywane jest każdorazowo poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  12. Treść Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest każdorazowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące Sposoby Płatności:
   1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer rachunku: 04 1140 2004 0000 3902 7230 8241                 
   2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. płatności przelewem - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku braku płatności w w/w terminie zamówienie zostaje anulowane;
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności podczas odbioru przesyłki.
  3. Informacje na temat sposobów i terminów płatności dostępne są również w zakładce „Sposoby i terminy płatności” na stronie Sklepu Internetowego.                                                               
 4. WARUNKI DOSTAWY.
  1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu jest odpłatna. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy udostępniane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Warunki dostawy”, w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące kanały dostawy Produktu:
   1. przesyłka kurierska;
   2. przesyłka kurierska pobraniowa;
  4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni, chyba, że w karcie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podany jest krótszy termin. W przypadku zamówienia Produktów z różnymi terminami dostawy obowiązującym jest ten, który podano jako termin najdłuższy.
  5. Bieg terminu dostawy liczony jest w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy,
   2. w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem - od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

    UWAGA! Ze względu na regulamin firmy kurierskiej, Produkt o długości rulonu większej niż 250 cm (tzn. krótszy bok dywanu przekracza 250 cm) będzie złożony w kostkę.

 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
  2. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, (który dokonuje zakupu Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) , z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad - jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.
  4. Informacje dotyczące reklamacji dostępne są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.
  5. Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:
   1. osobiście pod adresem: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj;
   2. pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kościuszki 130 , 23-400 Biłgoraj;
   3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phudywanik.pl
  6. Sprzedawca zaleca Klientowi podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych ułatwiających i przyśpieszających rozpatrzenie reklamacji: [1] rodzaj i termin wystąpienia wady, [2] dowód zakupu (paragon, fv, wyciąg z konta), [3] określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (w przypadku wady istotnej), [4] dane kontaktowe składającego reklamację.
   Wymogi podane w powyższym zdaniu mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Poprzez „ustosunkowanie się do reklamacji” rozumie się możliwość zapoznania Klienta ze stanowiskiem Sprzedawcy w ciągu w/w terminu.
  8. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  9. Jeżeli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta (lub do realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient będzie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu - na koszt Sprzedawcy – na adres: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj. Natomiast w sytuacji, gdy dostarczenie Produktu z uwagi na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient będzie poproszony przez Sprzedawcę (po uprzednim uzgodnieniu terminu) o udostępnienie Produktu w miejscu, w którym się znajduje.
  10. Prośba o dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, o której mowa powyżej, nie wpływa na 14-dniowy bieg terminu dotyczący ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta podczas składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu obciążają Klienta.

 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
  (DOTYCZY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI I UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.7 i 6.11. Regulaminu. Nie dotyczy to zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
  2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik);
   2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpienie od umowy w wymienionym w pkt 6.1. terminie. Dla zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowe wzory formularzy oświadczenia odstąpienia od umowy dostępne są:
   1. na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” oraz dodatkowo tutaj;
   2. w załączniku nr 2 do Ustawy dostępnym także tutaj.
   Konsument może skorzystać z w/w wzorów formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
   1. pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj;
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phudywanik.pl
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy (lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: ul. Kościuszki 130, 23-400 Biłgoraj.
  11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia – Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  14. Ze względu na nieuniknione niedoskonałości wykonawcze, informujemy iż produkty mogą posiadać tolerancję odbiegającą od podanych wymiarów. Prezentowane w sklepie kolory produktów i ich wykończeń mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, jednak nie może to być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Sprzedawca informuje, że w przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Umową Sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, ponadto Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do:
   1. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl);
   2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl);
   3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;
   4. organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów: np. Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
  2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego oraz dostępnej tutaj.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2015 roku i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu opublikowania na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.
  6. Skutki zmiany Regulaminu:
   1. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto”) zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, o ile zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient jest został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowy Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży.
  7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl